„Povećano zapošljavanje žena 45+ kroz rodno odgovorne politike zapošljavanja”

19. June 2024.
Podrška Trag fondacije kroz program „Pokret Polet” omogućila je poboljšanje zapošljavanja žena 45+ u Srbiji, doprinoseći rodnoj ravnopravnosti i antidiskriminaciji.
Pokret Polet - Uspešna priča - Žene na prekretnici-min (1)
Autor fotografije: Udruženje „Žene na prekretnici“ – arhiva

Izvor: Trag fondacija

Udruženje „Žene na prekretnici” prepoznalo je da su žene starije od 45 godina među najugroženijim grupama na tržištu rada u Srbiji. Ove žene se suočavaju sa značajnim preprekama u zapošljavanju, uključujući rodnu diskriminaciju i nedostatak prilika za prekvalifikaciju. U nastojanju da reše ove probleme, pokrenule su projekat sa ciljem da unaprede rodno odgovorne politike zapošljavanja.

Žene starije od 45 godina često su nevidljive za poslodavce. Ove žene, iako kvalifikovane i iskusne, suočavaju se sa predrasudama koje ih sprečavaju da pronađu adekvatno zaposlenje. Situacija je posebno teška u manjim sredinama, gde su mogućnosti za zapošljavanje još ograničenije.

Kroz program „Pokret Polet”, Trag fondacija je podržala Udruženje „Žene na prekretnici” u naporima da unapredi zapošljivost ove kategorije žena kroz javno zagovaranje i promenu politika zapošljavanja. Ovaj projekat je obuhvatao rad sa lokalnim vlastima, organizacijama civilnog društva i poslodavcima, kako bi se stvorili uslovi za bolje zapošljavanje žena.

Trag fondacija objavila treći konkurs za organizacije u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Pokret Polet“

Trag fondacija, u okviru trogodišnjeg programa „Pokret Polet“, objavila je treći konkurs za podršku javnom zagovaranju, namenjen organizacijama civilnog društva. Program se sprovodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomija (KoRSE), uz finansijsku podršku Evropske unije.

„Javno zagovaranje podrazumeva prepoznavanje problema u zajednici, upoznavanje sa dokumentima javnih politika i zatim uticanje na primenu, izmenu ili donošenje javne politike koja na sistemski način rešava problem u interesu svih građana. Naš cilj je da se građani zainteresuju za učešće u procesima kreiranja javnih politika i da kreiraju mere koje su u skladu sa njihovim potrebama. Organizacije civilnog društva tokom ovog programa ostvaruju finansijsku podršku koja iznosi do 15.000 EUR za period od godinu dana, kao i ekspertsku podršku, koja obuhvata programe obuka na temu javnog zagovaranja i komunikacijskih veština, mentorsku podršku od strane stručnjaka za javno zagovaranje i drugih specifičnih tema, koje su važne za samu inicijativu i podršku za sprovođenje istraživanja od strane mladih istraživača. Želim da pozovem sve one koji su spremni da menjaju svoje okruženje da se prijave na konkurs i da svojim inicijativama doprinesu razvoju društva“, izjavila je Milica Kezić Marčić, menadžerka programa za podršku zagovaračkim inicijativama u Trag fondaciji. 

Trag fondacija će u ovom ciklusu odabrati 10 organizacija civilnog društva koje će dobiti podršku da u periodu od godinu dana realizuju svoje zagovaračke inicijative na jednu od tri ključne teme, koje se tiču socio-ekonomskog razvoja: unapređenje kvaliteta i dostupnost usluga socijalne zaštite, zatim unapređenje radnih prava i podsticaj zapošljavanju osetljivih grupa i osnaživanje socijalnog preduzetništva. Krajnji korisnici programa su građani Srbije, posebno pripadnici osetljivih grupa kao što su deca i NEET omladina, stariji ljudi, osobe sa invaliditetom, Romi, žene, izbeglice i prekarni radnici.

Više informacija o tematskim prioritetima i uslovima konkursa može se naći na sajtu Trag fondacije, a ukoliko želite, možete zakazati i konsultacije sa Tragovim timom koji radi direktno na ovom projektu, slanjem mejla na politike@tragfondacija.org, najkasnije do petka, 28. juna 2024. do 12 časova.

Konkurs je otvoren do 30. juna 2024. godine do 23:59 časova.

Udruženje je sprovelo niz aktivnosti, uključujući pravno-institucionalne analize, organizovanje okruglih stolova i sastanaka sa poslodavcima. Kroz ove aktivnosti, uspeli su da podignu svest o problemima sa kojima se žene starije od 45 suočavaju i da predlože konkretne mere za poboljšanje njihovog položaja na tržištu rada.

Projekat je postigao značajne rezultate. U Kragujevcu je usvojen prvi Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost, koji prepoznaje žene 45+ kao teže zapošljivu kategoriju. Održani su okrugli stolovi i sastanci sa poslodavcima, gde su istaknute prednosti zapošljavanja starijih žena. Na taj način stvoreni su uslovi za njihovo bolje zapošljavanje i ukazano na potrebu za rodno odgovornim politikama zapošljavanja.

Kroz promišljene i podržane projekte, Udruženje „Žene na prekretnici” uspelo je da unapredi rodnu ravnopravnost i stvori bolje uslove za zapošljavanje starijih žena u Srbiji, što je donelo značajnu promenu u njihovim životima. Ova priča je dokaz da zajednički napori mogu dovesti do značajnih i trajnih promena u društvu.

Click