REM pokrenuo postupak protiv TV Pink zbog puštanja eksplicitnog snimka u emisiji ,,Novo jutro“

1. December 2023.
Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) na hitnoj sednici održanoj 01. decembra 2023. godine, pokrenuo je postupak protiv PMU TV Pink u vezi sa prikazivanjem seksualno eksplicitnog snimka u emisiji ,,Novo jutro“.
1699521073-1670609937-REM-logo-novi-2-n1-900x506
REM. Foto: N1

Izvor: Saopštenje za javnost Regulatornog tela za elektronske medije

Kako stoji u saopštenju REM-a uvidom u sporni sadržaj, Stručna služba Regulatornog tela je zaključila da je isti potencijalno u suprotnosti sa Zakona o elektronskim medijima, Pravilnikom o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, kao i Pravilnikom o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga.

Kada je reč o kršenju Zakona o elektronskim medijima Regulatorno telo je zaključilo da je sporni sadržaj  „u suprotnosti sa članom 65. stav 1. i članom 70. stav 1.“ 

U nastavku saopštenja se navodi  „Iako su polni organi na snimku blurovani (zamagljeni), sasvim je vidljivo da je reč o prikazivanju eksplicitnog polnog čina, te je programski sadržaj time svrstan u kategoriju pornografije. Članom 65. stav 1. Zakona o elektronskim medijima i članom  4. stav 1. tačka 1) Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga (Programski sadržaji koji mogu teško naškoditi razvoju maloletnika) – prikazivanje pornografije je zabranjeno“

Takođe Savet konstatuje da je objavljeni medijski sadržaj izrazito ličnog karaktera tako da je i „u neskladu sa članom 70. stav 1. Zakona, bliže uređen članom 20. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga (Poštovanje dostojanstva ličnosti – Opšta obaveza – Pružalac medijske usluge je dužan da medijsku uslugu pruža na način kojim se poštuje dostojanstvo ličnosti korisnika medijske usluge, učesnika u programu i lica na koje se objavljena informacija odnosi.)“

Pored potencijalnog kršenja Zakona Savet je ustanovio kršenje odredaba „člana 13. stav 1. tačka 1), člana 20. i člana 28. stav 1. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga“. 

Savet u saopštenju konstatuje da je sadržaj emisije  jasno političkog predizbornog karaktera (i kao takav označen). Sa druge strane Savet kaže da je seksualni čin“ potpuno privatni događaj koji ne može biti doveden u vezu sa prirodom informacije koja se odnosi na politički život, koji je po definiciji javno pitanje tako da je reč o neskladu sa članom 13. stav 1. tačka 1) Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga (Korišćenje snimka ili fotografije: Ako pružalac medijske usluge prilikom objavljivanja određene informacije koristi video snimak ili fotografiju određene ličnosti, događaja ili pojave, dužan je da: 1) obezbedi da video snimak ili fotografija prema svojoj prirodi i sadržaju odgovaraju prirodi i sadržaju informacije koja se objavljuje.)“

U nastavku saopštenja stoji i da „okolnost da je lik lica na predmetnom snimku blurovan (zamagljen), je bez značaja s obzirom na to da se u programu bezrezervno tvrdi kako je reč o Đorđu Miketiću, te je na taj način sadržaj protivan članu 28. stav 1. Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga (Pravo na privatnost: Pružalac medijske usluge ne može objaviti informaciju iz privatnog života, odnosno lični zapis (pismo, dnevnik, zabeleška, digitalni zapis i sl.), zapis lika (fotografski, crtani, filmski, video, digitalni i sl.) ili zapis glasa (magnetofonski, gramofonski, digitalni i sl.), bez pristanka lica čijeg se privatnog života informacija tiče, odnosno lica čije reči, lik odnosno glas sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice.)“

Pored svih ovih potencijalnih prekršaja Savet navodi i mogućnost prekršaja „člana 4. stav 1. tačka 1) Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga“. 

Savet na kraju zaključuje da će o eventualnim merama zaštite protiv PMU TV Pink odlučivati na narednoj sednici, u skladu sa zakonskim procedurama, koja će biti održana u prvoj polovini decembra ove godine.

Click