Profesionalni novinari žrtvuju svoju bezbednost da bi objavili informacije od javnog značaja a najviše ih ugrožavaju pripadnici vladajuće stranke

5. December 2022.
Profesionalni novinari ponekad žrtvuju svoju bezbednost kako bi objavili informaciju od javnog značaja a a najviše ih ugrožavaju pripadnici vladajuće stranke koji im „crtaju metu na čelo“, smatra više od 70 posto učesnika u anketi Regionalne informativcne agencije JUGpress.
jugpress-logo

JUGpress je na svom sajtu sproveo anketu pod nazivom „Stavovi građana vezani za bezbednost novinara“, a koje je imala za cilj da ispita rasprostranjenost različitih stavova, odnosno, emocija, znanja i mišljenja vezanih za ovu temu.

Kada govorimo o informisanosti građana o problemima koje novinarska profesija nosi, a koji se najpre odnose na bezbednost, 65,5% učesnika i učesnica u anketi je odgovorilo da je o ovome dobro informisano.

Ipak, 60% ispitanika i ispitanica je odgovorilo da smatra da se u domaćoj javnosti ne govori dovoljno o ovim problemima.

Nakon ovoga, 63,5% ispitanika i ispitanica je izrazilo stav da  novinari koji se svojim poslom bave profesionalno zbog svog posla nailaze na mnoge probleme sa kojima se ostali građani ne susreću. Kada smo učesnike upitali da objasne šta je po njihovom mišljenju razlog tome, najčešći su bili odgovori kojima građani izražavaju svoj stav da novinare ugrožavaju pripadnici vladajuće stranke, koji im, po njihovim rečima „crtaju metu na čelu“,  da su, takođe, problem institucije koje ih ne štite, kao i organizovani kriminal i korupcija u državi, koji sveukupno rade na cenzurisanju profesionalnih i nezavisnih medija.

Nadovezujući se na prethodno pitanje, upitali smo građane „Da li smatrate da profesionalni novinari ponekad žrtvuju svoju bezbednost kako bi objavili informaciju od javnog značaja?“.  Čak 70,8% ispitanika i ispitanica je na ovo pitanje odgovorilo pozitivno.

Naredno pitanje imalo je za cilj da otkrije percepciju građana o tome da li je domaća javnost pretežno pozitivno ili negativno raspoložena prema novinarima. Rezultati su kod ovog pitanja bili najbliže ujednačenju – 43,8% učesnika smatra da u našem društvu preovladavaju pozitivna osećanja prema novinarima, dok 56,3% izražava stav da prema novinarima preovladava negativan stav javnosti. Interesantno bi bilo uporediti jačinu pozitivnih i negativnih stavova prema novinarima u odnosu na takve stavove prema nekim drugim zanimanjima. Možemo pretpostaviti da je razlog intenzivnih osećanja (bilo pozitivnih ili negativnih) prema novinarima činjenica da su oni uvek u izvesnoj meri kreatori te iste javnosti, ali istovremeno i osobe koje su u svetlu javnosti u skoro podjednakoj meri kao političari.

Logično je bilo da sledeće pitanje ispita jedan mogući razlog postojanja prethodno pomenutih osećanja i stavova. Na pitanje „Da li smatrate da politička klima u državi pozitivno ili negativno utiče na položaj novinara u društvu?“ čak 75% ispitanika odgovorilo je da utiče negativno.

Ovaj tekst je proizveden uz finansijsku podršku Evropske unije. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost NVO Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Članak je prenet sa portala JUGpress.

Članak je prenet sa portala JUGpress.

Click