Inicijativa da Bor dobije biciklističku infrastrukturu i da se unapredi bezbednost biciklista u saobraćaju

15. July 2022.
Strukovno udruženje Sigurne staze u saradnji sa MTB grupom Bor pokreće inicijativu da Bor dobije biciklističku infrastrukturu i da se unapredi bezbednost biciklista na teritoriji grada Bora.
phil-hearing-KQJpAe6UabU-unsplash
Ilustracija. Foto: Phil Hearing / Unsplash

Iz razloga zato što grad Bor nema biciklističku infrastrukturu predlažemo sledeće:

  1. Formirati „Pešačko-biciklističku stazu“ na Crnovrškoj pruzi;
  2. Predlog u kojim ulicama u Boru potrebno projektovati biciklističke staza/traka dali smo na GIS platformi bicibor.rs;
  3. Predlog u kojim ulicama u Boru potrebno projektovati zone 30 dali smo na GIS platformi bicibor.rs;
  4. Obezbediti parking za bicikle kod svih javnih, komunalnih, obrazovnih i zdravstvenih ustanova kao i na svim postojećim javnim parkiralištima.
  5. Da grad Bor subvencioniše kupovinu bicikla za građane na primeru grada Novog Sada;

Kako bi došli do zadovoljavajućeg rešenja potrebno je formiranje Saobraćajno-urbanističkog tima pri Gradskoj upravi Bor koji bi se bavio kreiranjem javnih politika za održivi razvoj grada.

U sklopu projekta “Kreći se održivo – Bor na dva točka“ realizovali smo istraživanje “Analiza stavova građana Bora o bezbednom učešću biciklista u saobraćaju na teritoriji grada Bora, sa ocenom stanja bezbednosti” čiji rezultati mogu potkrepiti opravdanost inicijative.

U celokupnom uzorku, 12% ispitanika koristi bicikl kao svakodnevni vid prevoza u kombinaciji sa drugim vidovima. Razlog ovome može biti i činjenica da u Boru nedostaje biciklistička infrastruktura, gde 92,57% ispitanika smatra da je Boru potrebna biciklistička infrastruktura. Dok 85,15% ispitanika smatra da je Boru potreban parking za bicikle.

Građani Bora su lošim ocenama ocenili i postupanje vozača prema biciklistima u saobraćaju. Najveći procenat ispitanika (42,36%) postupanje vozača ocenjuje dovoljnom ocenom, a potom slede nedovoljna (32,02%) i dobra (19,21%). Dok je najveću ocenu dalo svega 0,49% ispitanika.

Između ostalog građani Bora su nezadovoljni saobraćajnim i urbanističkim uređenjem grada od strane Gradske uprave. Veliki procenat građana (81,19%) je nedovoljnom ocenom ocenilo ulaganje Gradske uprave u razvoj biciklističkog saobraćaja.

Iz svega navedenog proizilazi i zabrinutost ispitanika koja se ogleda u tome da veliki procenat (73,4%) ne bi dozvolili detetu da samostalno upravlja biciklom na teritoriji grada Bora.

Inicijativu je svojim potpisom podržalo 268 ljubitelja biciklizma u Boru.

Inicijativa je upućena: gradonačelniku Bora, gospodinu Aleksandru Milikiću, predsedniku skupštine grada, gospodinu Draganu Žikiću, zameniku predsednika skupštine grada, gospodinu Ivanu Vučkoviću, Gradskom veću, gospodinu Igoru Jankoviću, Odeljenju za privredu i društvene delatnosti, Odeljenju za urbanizam, građevinske, komunalne, imovinsko-pravne i stambene poslove, Savetu za bezbednost saobraćaja i J.K.P. za stambene usluge – Upravljaču puta na teritoriji grada Bora.

GIS platforma i predlog naše peticije se vezuju za ciljeve proglašene dekade bezbednosti saobraćaja (2021. do 2031.) od strane Ujedninjenih nacija, kao i za jedan od ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija koji nosi naziv „Održivi gradovi i zajednice“ koji ima za cilj stvaranje održivih gradova – gradova koji su pristupačni, sa dobrim sistemom javnog prevoza, biciklističkom i pešačkom infrastrukturom i velikim brojem zelenih površina.

Benefit i prednost za lokalnu samoupravu vidimo i u činjenici što naša platforma ispunjava uslove četvrte industrijske revolucije. Zasnovana je na primeni i upotrebi informacionih tehnologija (IT) i otvorenih podataka (open data) i što predstavlja standard u projektovanju i promociji pametnih gradova (smart city) i pametne mobilnosti (smart mobility).

Peticija se realizuje u sklopu projekta “Kreći se održivo – Bor na dva točka” koji je je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Click