Projekti iz Bora predstavljeni na Civinet mreži Jugoistočne Evrope za urbanu mobilnost

4. October 2021.
Projekti “Staze urbane mobilnosti za grad Bor (mobilitybor.com)” i “Mobilna i web GIS aplikacija za osobe sa invaliditetom (pristupacnostbor.com)” predstavljeni su na 6. CIVINET forumu Jugoistočne Evrope za održivu urbanu mobilnost u Skupštini grada Beograda.
1

Grad Beograd i Stalna konferencija gradova i opštinaSavez gradova i opština Srbije u organizaciji CIVINET mreže okupili su predstavnike gradova i opština, stručnjake i predstavnike akademske zajednice iz Jugoistočne Evrope, okupljene oko ideje promocije održive urbane mobilnosti u gradskim sredinama.

Igor Velić je ispred strukovnog udruženja Sigurne staze predstavio projekte čiji su temelj korišćenje otvorenih podataka upotrebom informacionih tehnologija kao i vizuelizacija i prostorizacija podataka u cilju strateškog upravljanja urbane mobilnosti.

Naše interaktivne GIS platforme obiluju podacima koji se tiču ranjivih učesnika u saobraćaju (deca, starija lica, osobe sa invaliditetom, pešaci, biciklisti…). Naime, zahvaljujući upotrebi otvorenih podataka dobili smo obeležja bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Bora kao što su prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda, probleme u zonama škola, ocena stanja pristupačnosti infrastrukture za osobe sa invaliditetom, lokacije vizokog rizika itd. A sve u cilju davanja predloga na kojim mestima je u Boru potrebno projektovati zone 30, zone usporenog saobraćaja, biciklističke staze/trake, sigurne staze za kretanje učenika osnovnih i srednjih škola itd.”, ističe Velić.

Više o GIS softveru za urbanu mobilnost možete pročitati na narednom linku.

Zahvaljujući GIS-u (geografski informacioni sistemi) razvili smo savremenu metodologiju prikupljanja i obrade podataka na osnovu koje smo vršili različite analize svih prikupljenih prostornih i atributativnih setova podataka,  konverziju u formate neophodne za web i mobilni prikaz, dizajniranje, kao i izradu web interaktivne mape. Takođe, smo radili rekognosciranje, snimanje, prikupljanje i konverziju svih dobijenih setova podataka sa terena u digitalni oblik, pogodan za dalju obradu i analizu u GIS softveru. Drugim rečima, GIS nam omogućava upravljanje i uređenje prostora koji se fokusira na čoveka i okreće stvarnim zahtevima i potrebama koje imaju krajnji korisnici” dodaje Velić.

Više o mobilnoj i web GIS aplikaciji za osobe sa invaliditetom možete pročitati na narednom linku.

GIS platforme “mobilitybor.com” i „pristupacnostbor.com“ predstavljaju nedvosmisleno sredstvo komunikacije između svih aktera u sferi saobraćajnog i urbanističkog uređenja grada Bora, kao i u dvosmernoj komunikaciji struke i „politike“, struke i građana, građana i donosioca odluka. Samim tim predstavlja koristan alat za lokalnu samoupravu i donosioce odluka u cilju strateškog upravljanja urbanom mobilnošću.

U tome i jeste poenta rada sa korišćenjem novih tehnologija – saradnja svih direktnih i indirektnih učesnika na prikupljanju, obradi, analizi podataka kako bi se ponudilo najefikasnije rešenje”, naglašava Velić.

S tim u vezi, naše GIS platforme sadrže i crowdsourcing (citizen sciencekomponentu koja omogućuje pregled, unos i izmene podataka od strane građana, čime se pruža mogućnost svim građanima Bora da obeleže lokacije na karti, dodaju fotografije, postave opis i daju svoje predloge u cilju  unapređenja urbanističke i saobraćajne infrastrukture na teritoriji grada Bora.

Unapređenje saobraćajnog i urbanističkog prostora je nezamislivo bez upotrebe otvorenih podataka, infomarcionih tehnologija i softverskog inžinjeringa. U ovoj sprezi vidimo razvoj pametnih gradova (smart city) i primenu “Humanog inženjeringa“. Koncepta koji se u osnovi fokusira na čoveka i okreće stvarnim zahtevima i problemima koje imaju korisnici”, završava svoje izlaganje Velić.

Na konferenciji je pokazano ne samo koliko su ovakvi projekti i pre svega GIS aplikacije o ranjivim učesnicima u saobraćaju neophodni svakom gradu, nego i kolika je važnost informacionih tehnologijs za kreiranje boljeg, bezbednijeg, humanijeg i uspešnijeg života na svakodnevnom nivou i u svakoj zajednici.

Na skupu su predstavljeni primeri dobre prakse iz Srbije i regiona na temu primene mera održive urbane mobilnosti, a posebna pažnja je posvećena osiguravanju pristupačnosti za osobe sa invaliditetom u planovima održive urbane mobilnosti.

Grad Beograd, kao domaćin skupa, predstavio je svoje planove i strateška opredeljenja u području unapređenja održive urbane mobilnosti.

Click