„SLAPP tužbe“ u Srbiji

24. February 2022.
ARTICLE 19, Centar za ljudska prava Američke advokatske komore (ABA) i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) predstavljaju izveštaj o upotrebi strateških tužbi protiv učešća javnosti (SLAPP tužbi) protiv novinara u Srbiji.

Sloboda štampe i bezbednost novinara ostaju ozbiljna zabrinutost u Srbiji. Novinari, medijske kuće i aktivisti suočeni su sa SLAPP tužbama za istraživanje korupcije ili razotkrivanje zloupotrebe moći i veza između političkih elita i kriminalnih grupa. Nedavni talas tužbi protiv nekoliko medija, uključujući istraživačku platformu KRIK i VOICE, simbol je rastućeg pritiska na nezavisno novinarstvo u zemlji. U svetlu predstojećih parlamentarnih izbora u aprilu, ključno je da političari priznaju strašne posledice pravnog uznemiravanja novinara i otvoreno osude svaki pokušaj ometanja njihovog rada. S obzirom na rastuću pojavu SLAPP tužbi protiv novinara i branitelja ljudskih prava u Srbiji, ARTICLE 19 Centar za ljudska prava Američke advokatske komore (ABA) i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) objavili su izveštaj koji analizira domaći pravni okvir, skreće pažnju na međunarodne standard za slobodu izražavanja, razmatra studije slučaja i predlaže preporuke.

SLAPP tužbe su one koje koriste bogati i moćni pojedinci da uguše javnu debatu uvlačeći svoje kritičare u dugotrajne i skupe pravne postupke. Novinari u Srbiji rade u sve neprijateljskijem okruženju gde su često etiketirani kao „neprijatelji koji šire laži” zbog njihovog istraživačkog izveštavanja o temama od javnog značaja.

U ovom izveštaju, ARTICLE 19, Centar za ljudska prava Američke advokatske komore (ABA) i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) procenjuju da li su i u kojoj meri srpski zakoni i sudska praksa usklađeni sa međunarodnim standardima o slobodi izražavanja i analiziraju odredbe koje se najčešće zloupotrebljavaju za podnošenje SLAPP tužbi. Pored toga, razmatramo uobičajene obrasce u više primera slučajeva koje su protiv novinara i aktivista pokrenuli javni zvaničnici i drugi moćni pojedinci u poslednjih 10 godina. Na kraju, dajemo preporuke Vladi Srbije i pravosuđu za usklađivanje ključnih zakona sa međunarodnim standardima slobode izražavanja.

Ovaj izveštaj je deo opsežnog projekta organizacije ARTICLE 19 koja analizira trendove u slučajevima SLAPP tužbi u ključnim evropskim zemljama i koji ocrtava posledice po medije i demokratiju. U decembru 2021. ARTICLE 19 je objavio izveštaj o SLAPP tužbama u Španiji. Ključni nalazi i preporuke iz izveštaja svake zemlje doprineće sveobuhvatnom regionalnom izveštaju o SLAPP tužbama u Evropi, koji će biti objavljen u martu 2022.

Ključni nalazi

Srpsko zakonodavstvo predviđa ograničenu zaštitu slobode izražavanja
Naš izveštaj pokazuje da srpsko zakonodavstvo pruža neke posebne garancije za bolju zaštitu prava na slobodu izražavanja u slučajevima povrede ugleda i časti protiv medija. Konkretno, Zakon o medijima obavezuje tužioca da pruži dokaze kojima bi potkrepio svoju tužbu i propisuje kraći rok zastarelosti nego u građanskim predmetima za pokretanje postupka.

Uža definicija novinarstva

U principu, srpski sudovi slede veoma usku definiciju novinarstva, što rezultira zaštitom koja proističe iz Zakona o medijima samo novinarima i medijima koji su registrovani u Registru medija.

Nejasna terminologija u odredbama o kleveti

Pojedine odredbe srpskog zakonodavstva pružaju zaštitu „časti“, „autentičnosti“ ili „pobožnosti“ – pojmovima koji mogu imati veoma dvosmislena i široka značenja, u zavisnosti od konkretnog konteksta.

Implementacija zakonodavstva u sudovima ostaje izazovna
Iako srpsko zakonodavstvo uključuje niz odbrana koje se mogu koristiti u slučajevima povrede ugleda i časti, sudovi ih često ne razmotre u praksi. Prilikom odlučivanja, sudovi često daju prednost tvrdnji o duševnim bolovima koju je izneo tužilac čak i ako je stvarna povreda njihovog ugleda neosnovana. Pored toga, sudije često ne primenjuju široku zaštitu prava na slobodu izražavanja po međunarodnim standardima.

Neravnoteža moći
Tuženi novinari i aktivisti u Srbiji su loše opremljeni da se brane u slučajevima SLAPP tužbi i nemaju uvek pristup besplatnoj pravnoj pomoći. Pored toga, srpskom pravnom okviru nedostaju zaštitne mere koje bi sprečile ili obeshrabrile SLAPP tužbe, kao što su rani odbačaj ili provre proceduralne svrsishodnosti.

Izveštaj na srpskom možete preuzeti ovde.

Izveštaj na engleskom možete preuzeti ovde.

Click