SafeJournalists: Novinari kao branioci ljudskih prava i dalje ugroženi

10. December 2022.
U regionu Zapadnog Balkana svedoci smo ugrožavanja prava novinara i njihovog rada gotovo svakodnevno. Na Međunarodni dan ljudskih prava, ukazujemo na to da Indeks bezbednosti novinara SafeJournalists mreže za 2021. godinu u najvećem delu beleži stagnaciju ili pad u odnosu na 2020. godinu.

Novinari su branioci ljudskih prava, a ko štiti njihova prava? U regionu Zapadnog Balkana svedoci smo ugrožavanja prava novinara i njihovog rada gotovo svakodnevno. SafeJournalists regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara je mreža novinarskih udruženja i medijskih sindikata iz država Zapadnog Balkana koja se svakodnevno bori za poboljšanje položaja novinara na tom prostoru. Jedan od vidova te borbe jeste i pokazivanje Indeksom bezbednosti novinara kako se, iz godine u godinu, menjaju odgovarajuća društvena i politička okruženja, koja imaju direktan ili indirektan uticaj na bezbednost novinara i medijskih profesionalaca.

Uopšteno gledano, indeks mreže SafeJournalists za 2021. godinu beleži stagnaciju ili pad u odnosu na prethodnu, 2020. godinu. Albanija, BiH, Kosovo, Crna Gora i Srbija beleže veće ili manje padove kod merenih indkatora, dok Hrvatska i Severna Makedonija mere blagi porast. Generalno pravno i organizaciono okruženje u kojem novinari delaju i dalje predstavlja veliki problem koji se teško rešava i poboljšava, pa na taj način i ne dozvoljava bilo kakav veći napredak. Postoje ozbiljni propusti oko shvatanja ključnih krivičnih dela. Opšti trend alternativnih mehanzama koji povezuju javna tužilaštva, policiju i novinare u radne grupe i komisije pokušava da prevaziđe barijere u primeni propisa i ozbiljne nedostatke u praksi. Zvaničnici i dalje retko osuđuju napade, a veoma često su i sami vinovnici ili stvaraju okruženje u kojem se novinari veoma lako targetiraju. Onlajn verbalne pretnje i zastrašivanja su postala realnost, a njihov broj se povećava. Raduje manji broj fizičkih napada i generalni pad broja slučajeva na štetu novinara, ali dodatno brine ozbiljnost pretnji koje se izriču i činjenica da procesuiranje i izrečene sankcije i dalje nemaju odvraćajući efekat. Novinari kao branitelji ljudskih prava i dalje ostaju na vetrometini napada kako predstavnika vlasti tako i ekstemnih grupa i pojedinaca.

Indeks bezbednosti novinara Zapadnog Balkana je mehanizam koji meri i prati promene u odgovarajućim društvenim i političkim okruženjima koje imaju direktan ili indirektan uticaj na bezbednost novinara i medijskih profesionalaca dok obavljaju svoju profesiju. Index se u velikoj meri oslanja na Vodič za primenu Preporuke CM/Rec(2016)4 o zaštiti novinarstva i bezbednosti novinara i ostalih medijskih aktera  Saveta Evrope.  Meri se posebnim indikatorima i podindikatorima, koji se objektivnim pokazateljima vrednosno ocenjuju od 1 do 7, a zasnivaju se na istraživačkim nalazima i dokazima koji se objektivno analiziraju. Sastoji se od 4 odvojene celine koje odražavaju celokupnu sliku bezbednosti novinara. Pravno i organizaciono okruženje meri postojanje i primenu zakonskih garancija relevantnih za bezbednost novinara, prevencijom se beleži postojanje i sprovođenje niza preventivnih mera koje direktno utiču na zaštitu i bezbednost novinara, dok procesni deo prati postupanje državnih institucija i zvaničnika, njihovo ponašanje prema novinarima i efikasnost sistema krivičnog i građanskog pravosuđa u istragama pretnji i napada na novinare. Stvarna bezbednost meri incidente i slučajeve raznih oblika pretnji i nasilja nad novinarima i medijima koje su se dogodili u prethodnoj godini.

Click