Prva platforma za urbanu mobilnost u Srbiji

1. June 2021.
Strukovno udruženje za bezbednost saobraćaja i saobraćajno i urbanističko planiranje „Sigurne staze” iz Bora pokrenulo je prvi GIS softver za urbanu mobilnost na teritoriji Republike Srbije.
4 (1)

Mobilna i web GIS platforma je dostupna na mobilitybor.com.

Na interaktivnoj GIS mapi predstavljeni su problemi u zonama škola, opasne lokacije, prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda, ocena stanja pristupačnosti saobraćajne i urbanističke infrastrukture za osobe sa invaliditetom kao i predlozi građana za kvalitetnije uređenje javnog prostora

GIS platforma obiliju i korisnim informacijama, smernicama i predlozima kako do održive urbane mobilnosti u Boru, kao i predlogom u kojim ulicama u Boru je potrebno formirati zone 30, zone usporenog saobraćaja i biciklističke staze/trake.

Ovom mobilnom i web GIS platformom cilj nam je da utičemo na donosioce odluka kako bi grad Bor dobio Plan održive urbane mobilnosti, biciklističke staze/trake, zone 30, zone usporenog saobraćaja i kako bi se unapredio javni prevoz u gradu.

Ovaj jednistven projekat je vezan za jedan od ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija koji nosi naziv „Održivi gradovi i zajednice“ koji ima za cilj stvaranje održivih gradova – gradova koji su pristupačni, sa dobrim sistemom javnog prevoza, biciklističkom i pešačkom infrastrukturom i sa velikom angažovanošću građana.

S tim u vezi, ova GIS platforma sadrži i crowd-sourcing  komponentu koja omogućuje pregled, unos i izmene podataka od strane građana, čime se pruža mogućnost svim građanima Bora da obeleže lokacije na karti, dodaju fotografije, postave opis i daju svoje predloge u cilju  unapređenja urbanističke i saobraćajne infrastrukture na teritoriji grada Bora.

GIS platforma “Mobility Bor (mobilitybor.com)” predstavlja nedvosmisleno sredstvo komunikacije između svih aktera u sferi saobraćajnog i urbanističkog uređenja grada Bora, kao i u dvosmernoj komunikaciji struke i „politike“, struke i građanima, građana i donosioca odluka. Samim tim predstavlja koristan alat za lokalnu samoupravu i donosioce odluka u cilju strateškog upravljanja urbanom mobilnošću.

Cilj mobilne i web GIS platforme je da “Javnim zagovarenjem”  kroz ovaj projekat izradimo smernice za “Plan održive urbane mobilnosti za grad Bor” i da utičemo na promene “Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja na teritorji grada Bora”.

Unapređenje saobraćajnog i urbanističkog prostora na teritoriji grada Bora je nezamislivo bez primene “Humanog inženjeringa”, koncepta koji se u osnovi fokusira na čoveka i okreće stvarnim zahtevima i problemima koje imaju korisnici. Ovaj princip na kome se zasniva ovaj projekat zapravo predstavlja skup saobraćajnih, urbanističkih, građevinskih, arhitektonskih i drugih mera sa ciljem formiranja jedinstvenog, bezbednog, ambijentalno prihvatljivog i podjednako dostupnog prostora za sve korisnike.

Ovaj projekat realizuje se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“ (javnozagovaranje.bos.rs), koji realizuje Beogradska otvorena škola (bos.rs) uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) (usaid.gov/serbia).

Gordana Miletić Svirčev, asistent menadžera projekta

Click