Građanske inicijative: Neprofitne.rs podržavaju kulturu preuzimanja odgovornosti za zajednicu

29. March 2022.
Neprofitna organizacija Građanske inicijative je nastala 1996. godine, kada je grupa istaknutih aktivista prepoznala potrebu da se stvori društvena, građanska baza koja podržava demokratske promene putem podučavanja građana o njihovim pravima, demokratiji i građanskom društvu.
GI-4
Foto: givingbalkans.org

Danas, Građanske inicijative se rukovode pravednošću, odgovornošću i aktivizmom u svom radu, a svoje aktivnosti sprovode kroz dva programa: program jačanja kapaciteta civilnog društva i program javnih politika.

Ova organizacija sa sedištem u Beogradu nedavno je osvojila plavi bedž koji potvrđuje njihovu potpunu transparentnost na Neprofitne.rs, zbog čega smo pričali sa Dragoslavom Barzut, menadžerkom programa za javne politike Građanskih inicijativa. U novom intervjuu, Dragoslava nam je rekla nešto više na temu transparentnosti u neprofitnom sektoru, njihovom povezanošću sa zajednicom i benefitima koje donosi platforma Neprofitne.rs.

Šta za vas znači transparentnost?

Dragoslava: Transparentnost u radu je jedan od najvažnijih principa kojima se mi u Građanskim inicijativama vodimo. Ona se ne odnosi samo na finansijski aspekt, i omogućavanje zainteresovanim stranama da u svakom trenutku imaju uvid u to na koji način se obezbeđuju i troše sredstva. Nama je važna i transparentnost u donošenju odluka i određivanju pravaca delovanja. Smatramo da je takav sveobuhvatan pristup transparentnosti jedini način da odgovorno i participativno utičemo na zajednice čiji su nam interesi na prvom mestu.

Kako ste povezani sa zajednicom?

Dragoslava: Građanske inicijative svoje delovanje organizuju kroz dva programa: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i program javnih politika. Ova se dva programa međusobno prožimaju i nadopunjuju. Naša zajednica u velikoj meri su same organizacije civilnog društva, neformalne grupe i iniciajtive kojima omogućavamo pristup svim našim resursima, uključujući i podržavanje kroz grantove i organizovanje edukacija o organizacionom razvoju. U okviru programa javnih politika pratimo rad različitih nacionalnih i lokalnih nadležnih organa i tela, zastupajući interese građana i građanki ove zemlje u ostvarivanju svojih prava. Pored toga, Građanske inicijative koordinišu različitim mrežama i nastoje u svom svakodnevnom radu da povezuju aktere iz različitih oblasti kako bi se postojeći resursi civilnog sektora koristili u što većem kapacitetu.

Na koja postignuća ste najponosniji?

Dragoslava: Građanske inicijative prosečno u toku jedne godine pruže blizu 500 usluga organizacijama civilnog društva (administrativno-pravnih, različitih vidova savetovanja u svim oblastma od značaja za rad i delovanje organizacija civilnog društva). Pored toga, Resurs centar svake godine organizuje oko 60 treninga, informativnih sesija, kao i sesija tehničke asistencije organizacijama i neformalnim grupama koje pokrivaju širok spektar tema koje su značajne za razvoj i izgradnju kapaciteta civilnog društva u Srbiji.

Naš najveći uspeh je što nas organizacije i neformalne grupe ali i pojedinci i pojedinke, prepoznaju kao pouzdanog partnera koji može da doprinese ostvarivanju njihovih ciljeva ili rešavanju trenutnih izazova sa kojim se susreću.

Koji su najveći izazovi sa kojima se susreću neprofitne organizacije u Srbiji?

Dragoslava: Postoje interni i eksterni izazovi sa kojima se neprofitni sektor u Srbiji danas, možemo reći više nego inače, suočava. Usled autoritativnog i zatvorenog sistema koji kreira aktuealna vlast, prisutni su svakodnevni pristisci na naš red koji uzrokuju sužen prostor za delovanje civilnog sektora. U takvim uslovima, umrežavanje i solidarnost u sektoru su politike koje nam mogu omogućiti da i pod ovakvim okolnostima obavljamo korektivnu ulogu u društvu. Svakako da ovaj eksterni izazov utiče i na otežano razvijanje i negovanje same organizacione kulture neprofitnog sektora. Otuda, jedan od najvećih problema i dalje ostaje održivost inicijativa i organizacija. Često je najteže obezbediti kontinuiranost i konzistentnost u radu različitih inicijativa i organizacija.

Na koje sve načine pokazujete transparentnost u radu?

Dragoslava: Pored toga što su na sajtu Građanskih inicijativa dostupni finansijski i narativni izveštaji o sprovedenim aktivnostima, Građanske inicijative uporno i konstantno informišu svoju zajednicu o relevantnim dešavanjima u sektoru, trendovima ali i motivišu i uključuju u svoj rad tražeći povratne informacije i osnažujući preuzimanje odgovornosti za razvoj nekog boljeg i drugačijeg društva. Sve to rezultira većim angažovanjem zajednice u ostvarivanju zajedničkih ciljeva: ostvarivanje vladivina prava, jednak pristup pravdi, jednak tretman u pružanju uslugama i zalaganje za demokratske vrednosti.

Koji su benefiti koje platforma Neprofitne.rs donosi za neprofitni sektor u Srbiji?

Dragoslava: Jedan od najvećih izazova sa kojim se organizacije civilnog društva nose je nedovoljna povezanost sa zajednicom i nepostojanje kapaciteta za njeno omasovljavanje. To se dešava zbog nedostatka poverenja u neprofitni sektor. Razlozi za to su broji, od targetiranja sektora od strane provladinih medija do različitih predrasuda ali i nepoznavanja onoga čime se neprofitni sektor bavi, odnosno njegove uloge u društvu. Većina građana i građanki nedovoljno je upućena u to čime se organizacije civilnog društva zaista bave. Upravo je rad platforme Neprofitne.rs tu važan, za uspostavljanje poverenja u neprofitni sektor kod građana i građanki i podržavanje kulture preuzimanja odgovornosti za zajednicu.

Šta mislite da je potrebno uraditi za podizanje transparentnosti u radu organizacija i poverenja u sektor?

Dragoslava: Ono što bi trebalo uraditi dobrim se delom oslanja na misiju i viziju platforme Neprofitne.rs. Osnaživanje inicijativa i organizacija da svoj glas podižu, da stoje iza njega i da uključuju druge na temelju zajedničkih vrednosti, među kojima transparentnost u radu i odlučivanju kao princip, ima najvažniju ulogu, zajednički je zadatak svih nas. Vremena u kojima je bilo dovoljno doći do toga kuda idemo i šta radimo, zamenila su vremena u kojima je najvažnije to kako to radimo.

Izvor: givingbalkans.org

Click