Konkurs za podršku akcijama prikupljanja sredstava za unapređenje kvaliteta obrazovanja i promociju aktivizma, solidarnosti i filantropije

20. October 2023.
Godina dobrote
HorizontalniPLAKAT1

Izvor: Saopštenje za javnost Srpskog filantropskog foruma

Ukratko o Srpskom filantropskom forumu

Misija Srpskog filantropskog foruma je razvoj dobročinstva, filantropije, humanosti i solidarnosti. Kao krovna organizacija donatora, Forum okuplja kompanije, fondacije i organizacije koje ulažu u opšte dobro u zajednici u kojoj deluju i posluju, i neguju filantropiju i njene vrednosti.

Ono što radimo je jasno opisano i u misiji Srpskog filantropskog foruma koju sledimo, a to je moć zajedničkog ulaganja u opšte dobro. Posebno u kriznim situacijama, koje smo posebno iskusili u prethodnim godinama, pokazalo se da se zajedničko ulaganje dodatno ojača, i da ostvaruje uticaj i daje dobar primer društvu u celini.

Ukratko o Nacionalnom danu davanja

Srpski filantropski forum ovaj konkurs sprovodi u okviru Nacionalnog dana davanja koji je pokrenula 2018. godine. Nacionalni dan davanja se realizuje u okviru projekta Snaga aktivizma (Inspire2Action), koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Trag fondacija i partnerske organizacije Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), Feministički kulturni centar BeFem, Slavko Ćuruvija fondacija (SĆF) i Srpski filantropski forum (SFF). Cilj ovog projekta je da inspiriše građanski aktivizam u Srbiji i ojača ulogu civilnog društva u reformama koje doprinose razvoju demokratije i evropskim integracijama, kroz podsticanje pozitivnih promena u lokalnim zajednicama, proširivanje baze resursa, mobilizaciju šire podrške lokalnim inicijativama i stvaranje prostora za direktno učešće građana u odlučivanju i deliberativnoj demokratiji.

Opis konkursa 

U okviru ovogodišnjeg Nacionalnog dana davanja, Srpski filantropski forum započinje „Godinu dobrote“ i otvara konkurs za podršku organizacijama civilnog društva da prikupe sredstva za inicijative koje će biti usmerene na unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz promociju aktivizma, solidarnosti i filantropije. 

Na konkurs se mogu prijaviti organizacije civilnog društva, zajedno sa partnerskim osnovnim ili srednjim školama, sa kojima će zajedno raditi na realizaciji aktivnosti koje neguju i promovišu aktivizam, empatiju i solidarnost, dobročinstvo i okupljaju građane i biznis zajednicu oko unapređenja uslova za obrazovanje dece i mladih.

Nacionalni dan davanja omogućava organizacijama da realizuju akcije prikupljanja sredstava, robe ili usluga koje će koristiti za realizaciju konkretnih aktivnosti povezanih sa unapređenjem kvaliteta obrazovanja kroz promociju aktivizma, solidarnosti i filantropije, uz uključivanje građana iz lokalne zajednice i korportivnog sektora. Srpski filantropski forum će pomoći u promociji i u prikupljanju sredstava, kroz kontakte sa kompanijama i organizacijama, i drugim mogućim partnerima. 

Mesto u kojem se realizuje akcija mora biti na teritoriji Republike Srbije.

U okviru konkursa, planiramo da podržimo do 15 partnerskih inicijativa čiji će nosioci biti organizacije civilnog društva i koje će se realizovati u partnerstvu sa osnovnim ili srednjim školama u njihovoj lokalnoj zajednici. 

Uslovi za prijavu na konkurs

 • Organizacija je registrovana kao udruženje ili fondacija u APR-u pre 1.1.2020. godine
 • Organizacija je sprovela najmanje jednu uspešnu akciju prikupljanja sredstava u lokalnoj zajednici od građana i/ili koprorativng sektora
 • Organizacija u svom statutu ima definisan rad na unapređenju obrazovanja
 • Prosečan godišnji budžet organizacije u 2020, 2021. i 2022. godini iznosi više od 2,5 miliona dinara
 • Organizacija posle selekcije mora obezbediti potpisan memorandum o saradnji sa školom sa kojom će realizovati projekat
 • Organizacija je registrovana u istoj opštini, selu ili gradu na čijoj teritoriji je registrovana i partnerska škola
 • Organizacija ima iskustvo saradnje sa lokalnim medijima

Dokumentacija za prijavu

 • Izvod iz APR-a
 • Prijavni formular sa:
 • Pregledom ukupnog budžeta organizacije za 2020, 2021 i 2022. godinu (u američkim dolarima), i spiskom donatora u navedenim godinama;
 • Opisom realizovane/-ih akcije/-a prikupljanja sredstava uz navođenje ukupne količine prikupljenih sredstava i namene ovih sredstava, kao i informacija o strukturi donatora;
 • Opisom realizovanih aktivnosti sa osnovnim ili srednjim školama (poželjno sa isečkom iz klipinga ili skrinšotom objava sa društvenih mreža);
 • Opisom akcije koju organizacija planira da sprovede i ciljem akcije;
 • Očekivanim rezultatima akcije koju organizacija predlaže; 
 • Okvirnim budžetom, odnosno iznosom koji organizacija planira prikupiti ovom akcijom i predlogom aktivnosti prikupljanja sredstava;
 • Opisom promotivnih aktivnosti u medijima i na društvenim mrežama koje organizacija planira da sprovede kao deo promocije aktivnosti koja se predlaže.

Konkurs ne podržava:

 • Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu upotrebu alkohola, psihoaktivnih supstanci ili nezdrave stilove života; 
 • Projekte kojima nije primarni cilj prikupljanja sredstava, robe ili usluga i unapređenje uslova za obrazovanje; 
 • Projekte koji nisu fokusirani na teritorijalno određenu lokalnu zajednicu u kojoj je organizacija registrovana;  
 • Projekte koji su isključivo fokusirani na nabavke: npr. sredstva se prikupljaju od jedne kompanije, bez uključivanja građana, za kupovinu opreme za školu.
 • Prijave pojedinaca, profitnih inicijativa, državnih institucija i vladinih tela, organa lokalne samouprave, javnih institucija, međunarodnih organizacija, političkih organizacija i partija, kao i organizacija civilnog društva koje ne sprovode aktivnosti na lokalnom nivou. 

 

Rokovi i način prijavljivanja:

Konkurs za prijavu organizacija je otvoren od  20. oktobra do 20. novembra 2023. godine  do 23:59 časova. U navedenom periodu organizacije podnose popunjeni formular za prijavu, odnosno dokumentaciju propisanu ovim konkursom putem elektronske pošte na adresu office@filantropskiforum.com sa naznakom „Za Godinu dobrote“. Razmatraće se samo potpune prijave, koje sadrže svu propisanu dokumentaciju, podnetu u propisanom roku.

Po prijemu prijavnih formulara i prateće dokumentacije, izvršna kancelarija Srpskog filantropskog foruma vrši selekciju do 15 organizacija i do 15 partnerskih škola, i bira projekte koje će učestvovati u kampanji. 

Kriterijumi za izbor organizacija koje će dobiti podršku kroz konkurs:

 • organizacioni kapacitet za izvođenje predloženih aktivnosti;
 • značaj dosadašnjih postignutih rezultata organizacije u zajednici u kojoj deluje;
 • dosadašnja saradnja sa obrazovnim institucijama u zajednici u kojoj organizacija deluje;
 • predložena projektna ideja;
 • procenjen kapacitet organizacije da prikupi sredstva, uz podršku Srpskog filantropskog foruma, za osmišljeni projekat.

Rezultati konkursa biće poznati najkasnije 30. novembra 2023. godine i biće objavljeni na veb sajtu i društvenim mrežama Srpskog filantropskog foruma i Trag fondacije kao nosioca projekta. 

Predloženi projekti realizuju se od 1. decembra 2023. godine do 01. maja 2024. godine, nakon čega organizacije podnose izveštaj o njihovoj realizaciji kancelariji Srpskog filantropskog foruma. 

Sa svakom izabranom organizacijom kancelarija Srpskog filantropskog foruma obaviće konsultativni razgovor kako bi maksimalno prilagodila svoju podršku potrebama uspešne realizacije predloženih aktivnosti i pomogla organizaciji u prikupljanju sredstava od građana i kompanija za izvođenje predloženih projekata i uspostavljanju kontakta sa donatorima na lokalu. 

Na osnovu podnetih izveštaja organizacija, kancelarija Srpskog filantropskog foruma će pripremiti izveštaj o realizaciji kampanja prikupljanja sredstava i predloženih projekata, koji će objaviti do 31. maja 2024. godine na sajtu Srpskog filantropskog foruma. 

Svim učesnicima realizovanih projekata (organizacijama civilnog društva i partnerskim školama) biće uručena priznanja za solidarnost prilikom obeležavanja Nacionalnog dana davanja 09. oktobra 2024. godine u Beogradu

Godina dobrote – prijavni formular za OCD

Click