Doprinesimo dostupnosti usluge personalne asistencije osobama sa invaliditetom

23. September 2022.
Centar „Živeti uspravno” organizuje uslugu personalne asistencije osobama sa invaliditetom.
josh-appel-0nkFvdcM-X4-unsplash
Ilustracija. Foto: Josh Appel / Unsplash

Ovom kampanjom težimo da urgentno obezbedimo sredstva u ukupnom iznosu od 557.000 dinara za 720 sati usluge u Subotici I 456 u Novom Sadu.

Personalna asistencija je usluga socijalne zaštite koja omogućava samostalni život osobama sa invaliditetom, a osoba koja asistira pruža je u vezi sa osnovnim ličnim, potrebama u domaćinstvu i društvenim potrebama za one aktivnosti koje osoba kojoj je asistencija potrebna fizički ne može da uradi sama na način na koji bi uradila da može. Po Zakonu o socijalnoj zaštiti finansiranje ove usluge u nadležnosti je gradova i opština ili ministarstvo nadležno za socijalnu zaštitu sredstva namenski uplaćuje nerazvijenim opštinama. Trenutno je dostupna u manje od 30 opština i gradova za oko 300 osoba.

Međutim, u većini opština i gradova, među kojima je i Novi Sad, ne finansira se naknada za prevoz, bolovanje i godišnji odmor, kao ni pravo na druge plaćene slobodne dane u skladu sa Zakonom o radu već su asistenti/kinje angažovani/e po ugovoru o delu i, sem obaveznog zdravstvenog osiguranja po osnovu uplate doprinosa, nemaju nijedno drugo pravo iz radnog odnosa. Centar sa asistentima/kinjama sklapa ugovor o radu, poštujući Zakon o radu, međutim, u ovakvim okolnostima, nastaju rizici od manjka do 2,8 miliona dinara ove godine.

Drugi razlog zbog koga za ostvarivanje Zakonom definisanog prava još donacijama obebeđujemo sredstva za finansiranje usluge personalne asistencije dvema osobama jeste to što se umesto procene potrebe za podrškom, finansiranje usluge PA budžetskim sredstvima odobrava samo osobama koje su ostvarile pravo na uvećan dodatak za tuđu negu i pomoć. Ukoliko osoba ostvaruje pravo na osnovni dodatak, ne odobrava joj se finansiranje asistencije iz budžeta opštine/grada, i ne vrši se procena potrebe za uslugom iako je to predviđeno Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštte. To je razlog što jedna osoba 4,5 godine ne ostvaruje pravo na finansiranje usluge personalne asistencije iz budžeta Grada Subotice, i Centar joj je organizuje pomoću donacija i njenim učešćem u finansiranju, a jednoj osobi iz Beograda organizujemo je godinu dana. Ovogodišnji troškovi iznose 2,3 miliona dinara. Dok sa nadležnim telima radimo na hitnom prevazilaženju prepreka za nesmetano i trajno obezbeđivanje usluge u optimalnom obimu i uz poštovanje svih radni prava asistentata/kinja, neophodna nam je i hitna vaša podrška.

Pozivamo vas da donirate kako bismo uspele/i da premostimo period dok gradovi u kojima Centar organizuje uslugu ne odgovore na poslate zahteve trajnim i održivim rešenjem.

BUDŽET:

341.000,00 dinara za 720 sata asistencije korisnici u Subotici u periodu jun – avgust 2022 uključujući 22 dana godišnjeg odmora i

216.000,00 dinara za naknadu za godišnji odmor asistentkinja triju korisnica u Novom Sadu u period jun-avgust 2022. (odnosno za 456 radnih sati)

UKUPNO:  557.000,00 dinara

Kampanju možete podržati online donacijom preko onlajn platforme Rekonstrukcije Ženskog fonda (prilikom doniranja u polju Naziv kompanije upišite „Donacija za Centar Živeti uspravno“ ili uplatom na žiro račun Centra: 340-11001286-31 kod Erste Bank.

Click