Inicijativa da Bor dobije Plan održive urbane mobilnosti

3. September 2022.
Plan održive urbane mobilnosti je politička mera koja je definisana kao cilj za poboljšanje pristupačnosti gradskim oblastima, koja obezbeđuje visok kvalitet i održivost mobilnosti za sve učesnike u saobraćaju.

Za razliku od tradicionalnog planiranja saobraćaja, Plan održive urbane mobilnosti podrazumeva “integraciju, participaciju i evaluaciju” kao osnovne principe, kako bi zadovoljio postojeće i buduće potrebe stanovnika za mobilnošću, te osigurao bolji kvalitet života u gradovima i njihovoj okolini.

Saveti i smernice za razvoj urbane mobilnosti na teritoriji grada Bora su dostupni na www.bicibor.rs.

U prilog našoj inicijativi govore i rezultati našeg istraživanja. Naime, veliki procenat Borana (87,68%) smatra da je potrebno da grad Bor donese Plan održive urbane mobilnosti.

Unapređenje saobraćajnog i urbanističkog prostora na teritoriji grada Bora je nezamislivo bez primene „Humanog inženjeringa”, koncepta koji zahteva drugačiji pristup rešavanju problema i drugačije oblikovanje saobraćajnog i urbanističkog prostora uz primenu inovativnih, praktičnih i jednostavnih rešanja koja bi zadovoljila sve učesnike u saobraćaju.

Drugim rečima, uređenjem grada Bora treba se fokusirati na čoveka i stvarim zahtevima i potrebama koje imaju njegovi građani.

PLAN ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI ZA GRAD BOR TREBA DA OBUHVATI SLEDEĆE CILJEVE:

  • Razumevanje trenutnih putnih karakteristika i predviđanje putnih potreba za određeni planski period;
  • Da mobilnost postane prioritet za sve društveno-ekonomske grupe;
  • Da se proceni uticaj urbanog planiranja saobraćaja na životnu sredinu, na osnovu putne potražnje i tehnoloških izbora;
  • Integracija transportnih opcija sa strukturom korišćenja zemljišta i planiranim regionalnim razvojem, kao i stvaranje alternativnih transportnih opcija sa ciljem postizanja mobilnosti sa niskim sadržajem ugljenika;
  • Razviti plan mobilnosti koji je ekonomski, socijalno, ekološki i tehnološki održiv, sa ciljem postizanja niskog sadržaja ugljenika, kao i uključivanje takvog plana u razvojne urbanističke i transportne planove;
  • Predložiti program za uspešno sprovođenje odabranih intervencija;
  • Obratiti odgovarajuću pažnju na pešake i nemotorizovana prevozna sredstva u okviru planiranja saobraćaja;

Glavni cilj održivog urbanog saobraćaja jeste da pruži i osigura dostupnost i bezbednu mobilnost za celokupnu urbanu populaciju, bez obzira na njihov društveno-ekonomski status, na način koji neće ugroziti životnu sredinu. Drugim rečima, održiva mobilnost treba da posluži kao putokaz za aktivnosti i infrastrukturni razvoj koji će osigurati poželjni nivo mobilnosti i smanjiti emisije gasova sa efektom staklene bašte iz sektora saobraćaja.

Ulica je osnovni arhitektonski prostor grada, i nije namenjena samo za kretanje motornih vozila već i za kretanje ostalih učesnika u saobraćaju (pešaka, dece, biciklista, starijih lica, osoba sa invaliditetom itd.) i od nje zavisi život naselja i ljudi koji tu žive.

Da bi došli do zadovoljavajućeg rešenja potrebno je sagledavanje celokupne ulične mreže grada Bora i preduzimanje niza saobraćajno-regulativnih, građevinskih, urbanističkih i arhitektonskih mera čiji bi cilj bio formiranja jedinstvenog i bezbednog prostora dostupnog za sve korisnike.

Inicijativa se vezuje za ciljeve dekade bezbednosti saobraćaja 2021. do 2031. proglašene od strane Ujedinjenih nacija. I za jedan od ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija koji nosi naziv „Održivi gradovi i zajednice“ koji ima za cilj stvaranje održivih gradova – gradova koji su pristupačni, sa dobrim sistemom javnog prevoza, biciklističkom i pešačkom infrastrukturom i velikim brojem zelenih površina.

Ovo je svakako veoma dug put koji počinje snagom argumenata, kojom možemo da se trudimo da ukažemo na potrebe promene svesti građana, nadležnih i struke. Takođe smo svesni da je ta promena neminovna, jer u suprotnom će nam kompletan javni prostor biti zauzet automobilima, što parkiranim, što njima namenjenom infrastrukturom.

Inicijativa je upućena: gradonačelniku Bora, gospodinu Aleksandru Milikiću, predsedniku skupštine grada, gospodinu Draganu Žikiću, zameniku predsednika skupštine grada, gospodinu Ivanu Vučkoviću, Gradskom veću, gospodinu Igoru Jankoviću, Odeljenju za privredu i društvene delatnosti, Odeljenju za urbanizam, građevinske, komunalne, imovinsko-pravne i stambene poslove, Savetu za bezbednost saobraćaja i J.K.P. za stambene usluge – Upravljaču puta na teritoriji grada Bora.

Inicijativa se realizuje u sklopu projekta „Kreći se održivo – Bor na dva točka” koji je je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Click