Ogled – Marija Mitrović

27. January 2024.
Kako filantropija menja svet?
JAK04289-1280x960
Marija Mitrović

Svaki konkurs za dodelu VIRTUS nagrade za filantropiju služi kao prilika da se osvrnemo na prethodnu godinu i sagledamo uspehe i pomake u oblasti dobročinstva, ali i oblasti koje zahtevaju naše veće angažovanje. Godina iza nas je pokazala da društvena dešavanja zahtevaju da zauzmemo stav i da proaktivno podstičemo solidarnost, brigu za zajednicu, kao i pronalaženje rešenja zajedničkom akcijom, kako bi naše okruženje bilo bolje i bezbednije za sve.

Trag fondacija redovno ispituje stavove građana o stanju filantropije u Srbiji. Gotovo svako sprovedeno istraživanje do sada je pokazalo da građani svoja dela posmatraju sa velikom dozom skromnosti, obično ih smatrajući nevažnim u odnosu na percipiranu širu sliku dobročinstva u kojoj dominiraju imućni pojedinci. U realnosti, ovom oblašću dominiraju upravo građani, koji udruženi, svojim manjim ili većim donacijama, već nekoliko godina beleže višemilionska davanja. Ovo nam nedvosmisleno govori da dobročinstvo postoji u svima nama i da su svi oko nas filantropi, bilo kroz donacije u novcu, pružanje drugih vrsta pomoći svojim sugrađanima, ili uključivanje u neke društveno važne inicijative. 

Ipak, kontekst društvenih dešavanja nas obavezuje da domete filantropije ne ograničavamo samo na male, pojedinačne akcije. Zdravije, prosperitetnije i bezbednije društvo zahteva da se udružimo oko važnih tema i da ih, zajedničkim snagama, rešimo na duži rok. Zajedništvo je ključ da solidarnost i briga postanu mehanizmi kojima će naše okruženje postati bolje mesto za sve, ne samo na lokalnom, već i na globalnom nivou. 

Korporativna filantropija je pokazala da kompanije imaju moć da značajno poboljšaju pojedine sfere društva, kao što su zdravstvo, obrazovanje, ili socijalna zaštita. Kroz stratešku filantropiju, kompanije se mogu povezati sa organizacijama civilnog društva ili sa institucijama direktno odgovornim za oblast podrške. Ova partnerstva kompanijama omogućavaju da steknu jasniju sliku o potrebama na terenu i da svojim donacijama svrsishodno upravljaju, uz mogućnost redovnog praćenja i evaluiranja njihovih rezultata. Na ovaj način, kompanije ne samo da imaju priliku da postanu deo konstruktivnog rešenja, već i mogućnost da se u očima svojih zaposlenih, klijenata i partnera profilišu kao akteri koji se odgovorno odnose prema društvu u kom posluju. 

 

Kontekst društvenih dešavanja nas obavezuje da domete filantropije ne ograničavamo samo na male, pojedinačne akcije. Zdravije, prosperitetnije i bezbednije društvo zahteva da se udružimo oko važnih tema i da ih zajedničkim snagama rešimo na duži rok. Zajedništvo je ključ da solidarnost i briga postanu mehanizmi kojima će naše okruženje postati bolje mesto za sve, ne samo na lokalnom već i na globalnom nivou

 

Veoma je važno naglasiti i značaj dugoročnih ulaganja. Prirodna potreba svakog čoveka je da odmah reaguje na nečiji apel za pomoć. Logičan sledeći korak bi bio da se razmotri da li naša donacija može istovremeno da doprinese i rešenjima koja će sistemski obuhvatiti više ljudi? Primera radi, u oblasti zdravstva, ulaganje u nove tehnologije ili stručno usavršavanje lekara bi dugoročno moglo da učini dostupnim i kod nas neke od kompleksnih i skupih medicinskih zahvata koji se sprovode u inostranstvu. Slično je i sa obrazovanjem, čiji je kvalitet jedan od osnovnih preduslova za smanjenje siromaštva, inkluziju i stvaranje boljeg društva na svim nivoima. Ključno je i da se sa svim ovim ulaganjima postupa odgovorno i da se sredstva troše transparentno kako bi se, i kod građana i kod poslovnog sektora, stvorilo poverenje da je njihova podrška usmerena na najefektivniji i najsvrsishodniji način. 

Dodatno, važno je da se sredstva usmere i na teme poput nauke, kulture, zaštite životne sredine, očuvanja mentalnog zdravlja i rodne ravnopravnosti, koje su do sada bile nezasluženo izvan fokusa većine filantropskih akcija. Trag fondacija generalno podstiče veća ulaganja u ženski pokret, pre svega podstičući borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i borbu za bolji položaj žena, kako je dobrobit ženskog dela populacije od ključne važnosti za širi društveni razvoj kome težimo. Kroz novoustanovljenu nagradu za korporativnu i individualnu podršku osnaživanju žena i devojčica, Trag fondacija želi da podstakne kompanije, ali i pojedince da se, kroz različite filantropske inicijative, uključe u aktivnosti koje doprinose osnaživanju žena i devojčica, pružajući im prilike da se razvijaju i napreduju u karijeri i svim ostalim segmentima života. 

Trag fondacija, koja ove godine obeležava 25 godina svog postojanja, značajan deo svog delovanja posvećuje filantropiji, ali i velikoj ulozi koju organizacije civilnog društva imaju u njenom unapređenju. Naš svet prolazi kroz niz globalnih kriza, koje sve više pokazuju sposobnost ovih organizacija da agilno odgovore na brojne društvene izazove, na koje mnogi veći sistemi reaguju sa određenim zakašnjenjem. Iz tog razloga, građane i preduzeća stalno motivišemo da podrže rad ovih organizacija, jer se time promoviše i filantropija, kao ključni instrument pozitivnih društvenih promena. 

Važno je podsticati i partnerstva između organizacija civilnog društva, institucija i poslovnog sektora, jer su ona neophodni preduslov za njen pun zamah. Ova partnerstva omogućavaju korišćenje zajedničkih resursa, razmenu znanja i koordinisaniji pristup rešavanju složenih globalnih problema. Ova partnerstva, takođe, doprinose stvaranju povoljnog pravnog i poreskog okvira za razvoj filantropije od kojih je posebno značajno pitanje ukidanja PDV-a na donacije hrane pred istekom roka trajanja, za koje se zalažemo već duži niz godina. Brojna lokalna i globalna pitanja naglašavaju važnost ujedinjenog filantropskog odgovora zarad izgradnje svetlije i pravednije budućnosti za sve. 

Za nas, prvi korak ka tom cilju će biti da ovogodišnji ciklus VIRTUS nagrade za filantropiju iskoristimo kako bismo pronašli i posebno istakli primere dobročinstva iz 2023. godine kod nas. Ovim, istovremeno, nudimo inspiraciju svima onima koji žele da ove i narednih godina pokrenu ili podrže neku od ovih inicijativa u svom okruženju. Konkurs za nominacije je otvoren do 9. februara, a dobitnike proglašavamo 23. marta. Trag fondacija stoji na raspolaganju svima vama koji želite da prijavite neko dobro delo, kako bismo zajedničkim snagama još jednom obezbedili da dobro ne ostane skriveno. 

 

BIOGRAFIJA

Marija Mitrović je direktorka programa filantropije u Trag fondaciji. Svoj radni vek je posvetila razvoju strateških davanja u zemlji i regionu. Pored rada u oblasti promocije filantropije, Marija se aktivno bavi razvojem kapaciteta neprofitnih organizacija da uključuju građane u svoj rad i prikupljaju sredstva od pojedinaca i poslovnih subjekata u svom okruženju. Već 12 godina posvećena je organizaciji VIRTUS nagrade za filantropiju, najprestižnije nagrade za dobročinstvo u Srbiji koja se ove godine dodeljuje po sedamnaesti put.

 

Tekst je prenet sa portala Novi magazin.

Click