Gradska uprava u Boru ne ulaže u razvoj biciklističkog saobraćaja

20. October 2022.
U Medija centru u Boru održana je javna tribina "Kako unaprediti položaj biciklista u saobraćaju?" Prisutni na tribini su saglasni da biciklisti u Boru spadaju u ugroženu kategoriju učesnika u saobraćaju i da Gradska uprava nije zainteresovana za rešavanje pomenutog probleme.
1

U prilog tome govore i rezultati istraživanja koje je objavilo udruženje Sigurne staze. Naime, građani Bora su lošim ocenama ocenili postupanje vozača prema biciklistima u saobraćaju. Najveći procenat ispitanika (42,36%) postupanje vozača ocenjuje dovoljnom ocenom, a potom slede nedovoljna (32,02%) i dobra (19,21%). Takođe, poražavajući su i podaci koji govore i o postupanju vozača prema deci u saobraćju. 35% ispitanika postupanje vozača ocenjuje dovoljnom ocenom, a potom slede dobra (32%) i nedovoljna (27%).

Na tribini je predstavljena i prva GIS platforma za bicikliste u R. Srbiji (www.bicibor.rs) i model tehničkog regulisanja saobraćaja na teritoriji grada Bora, kao i mere za unapređenje bezbednosti biciklista u saobraćaju. Iako je platforma predstavljena na četiri konferencije u zemlji i inostrastvu Gradska uprava u Boru nije podržala ovaj inovativan i jedinstven projekat u R. Srbiji!

Veliku pažnju prisutnih su izazvale i tri inicijative koje je udruženje Sigurne staze upitilo gradskoj upravi u Boru i za koje još uvek nisu dobili odgovor nadležnih. Naime, reč je o sledećim inicijativama: Da Bor dobije biciklističku infrastrukturu, da grad Bor dobije Plan održive urbane mobilnosti i da se izmene Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja na teritoriji grada Bora.

O opravdanosti inicijativa govore i sledeći podaci. 92,57% ispitanika smatra da je Boru potrebna biciklistička infrastruktura, dok 87,68% podržava formiranje zona 30 i zona usporenog saobraćaja. 87,68% građana smatra da je potrebno da grad Bor dobije Plan održive urbane mobilnosti, dok 89,66% građana smatra da je potrebno izmeniti Odluke o tehničkom regulisanju saobraćaja na teritoriji grada Bora.

Na tribini je predstavljena i edukativna brošura “Kreći se održivo-Bor na dva točka” o osnovnim pravilima saobraćaja za bicikliste autora Igor Velića i Nenada Jevtića.

Iz svega priloženog može se zaključiti da su građani Bora nezadovoljni saobraćajnim i urbanističkim uređenjem grada od strane Gradske uprave. Naime, 81,19% građana je nedovoljnom ocenom ocenilo ulaganje Gradske uprave u razvo biciklističkog saobraćaja!

Projekat je podržan od strane „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“. ACT je projekat Vlade Švajcerske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Click